Наказ    03. 01. 2013  р.    icon

    Наказ    03. 01. 2013  р.   

Реклама:Скачать 55.18 Kb.
Название    Наказ    03. 01. 2013  р.   
Дата конвертации17.04.2013
Размер55.18 Kb.
ТипДокументы
источник

 
 
 
Наказ 
 
03.01.2013  р. 
 
 
 
 
 
 
 
№  1 
 
 
Про облікову політику 
бюджетної установи 
 
На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Типового положення про 
бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ 
від 26.01.2011 р. № 59 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Установити форму бухгалтерського обліку — меморіально-ордерну з 
використанням  програмного  комплексу  для  обліку  записів  господарських 
операцій в облікових регістрах і форм  магістральних ордерів, затверджених 
наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68. 
1.1. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати повну назву, період 
реєстрації  господарських  операцій,  посаду,  прізвища  та  підписи  або  інші 
дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні. 
1.2.  Підставою  для  бухгалтерського  обліку  є  первинні  документи,  які 
фіксують  факт  здійснення  операції  та  мають  бути  складені  під  час  її 
здійснення. 
1.3.  У  робочому  плані  рахунків  (додаток  1)  для  деталізації  обліку 
грошових  коштів,  матеріальних  цінностей,  грошових  документів, 
розрахунків  передбачити  рахунки  четвертого  порядку  залежно  від  джерел 
надходжень:  загальний  фонд  додаємо  «1»,  спеціальний  фонд  «2»,  а  також 
рахунки п’ятого порядку, а саме: 
—  ввести  рахунки  четвертого  порядку  для  загального  фонду, 
доповнивши цифрою 1, а п’ятого для деталізації: бюджетного фінансування 
—  1;  безоплатних  надходжень  у  межах  головного  розпорядника  —  2, 
централізованого постачання — 3; 
—  ввести  рахунки  четвертого  порядку  для  спецфонду  з  деталізацією 
рахунку п’ятого рахунку для: платних послуг — 1; благодійної допомоги — 
2;  дарунків,  інших  безоплатних  надходжень  —  3;  гуманітарної  допомоги  — 
4. 
1.4.  Господарські  операції  повинні  бути  відображені  в  облікових 
регістрах  у  тому  звітному  періоді,  у  якому  їх  здійснено.  Усі  первинні 
документи в терміни, визначені графіком документообігу (додаток 2), але не 
пізніше останнього робочого дня звітного місяця повинні бути передані для 
обробки до бухгалтерії. 


1.5.  Використовувати  «Накопичувальну  відомість  позабалансового 
обліку»  —  Меморіальний  ордер  №  16  для  обліку:  надходжень  необоротних 
активів,  отриманих  від  сторонніх  організацій,  за  договором  оренди; 
матеріальних  цінностей,  прийнятих  на  відповідальне  зберігання  (у  т.ч. 
особисті  речі  працівників);  суми  списаної  дебіторської  заборгованості; 
вартості матеріальних цінностей (недостачі, крадіжки), винні особи, за якими 
не  встановлені,  а  справи  перебувають  у  слідчих  органах;  вартості  бланків 
суворої  звітності,  талонів  на  пальне,  марок  поштових  і  путівок,  отриманих 
безоплатно тощо. 
2.  Порядок  оформлення  та  ведення  касових  операцій  бюджетна 
установа здійснює відповідно до Положення про ведення касових операцій у 
національній  валюті  в  Україні,  затвердженого  постановою  Правління  НБУ 
від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення № 637). 
2.1.  Для  оформлення  касових  операцій  застосовувати  форми 
прибуткових і видаткових касових ордерів (типові форми № КО-1, № КО-2), 
відомостей на виплату грошей, журналу реєстрації прибуткових і видаткових 
касових  документів  (типова  форма  №  КО-3)  й  інші  форми,  наведені  в 
додатках до Положення № 637. 
2.2.  Одержана  готівка  повинна  витрачатися  суворо  за  цільовим 
призначенням.  Використовувати  виручку,  що  надходить  готівкою,  без 
попереднього зарахування її на рахунки заборонено. 
2.3. Установити ліміт залишку готівки в касі в сумі 250 гривень згідно з 
розрахунком установлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 3). 
3.  Облік  грошових  документів  у  національній  валюті  (коштів,  що 
містяться  в  оплачених  талонах  на  бензин,  путівках  у  санаторії,  проїзних 
документах,  чекових  книжках  та  бланках  суворої  звітності  здійснювати  з 
використанням  типових  форм  первинного  обліку  бланків  суворої  звітності, 
затверджених наказом Міністерства статистики України від 11.03.1996 р. № 
67. Грошові документи повинні зберігатись у касі в сейфі. 
4.  Господарські  відносини  з  постачальниками  товарів,  робіт  і  послуг 
обов’язково оформлювати договорами. 
4.1.  Договори  на  закупівлю  товарів,  робіт  і  послуг  укладати, 
ураховуючи  вимоги  Господарського  кодексу  України  (далі  —  ГКУ), 
Цивільного  кодексу  України  (далі  —  ЦКУ),  Бюджетного  кодексу  України 
(далі  —  БКУ),  Закону  України  «Про  здійснення  державних  закупівель»  від 
01.06.2010 р. № 2289-VI  (далі  —  Закон про  закупівлі)  та інших нормативно-
правових  актів.  Вести  наскрізну  реєстрацію  договорів,  укладених  із 
постачальниками, у книзі реєстрації договорів. 
4.2. Попередню оплату в договорах на закупівлю товарів, робіт і послуг 
передбачати  лише  після  отримання  належним  чином  оформленого  рішення 
головного  розпорядника  бюджетних  коштів  у  порядку  й  у  межах  термінів, 
установлених постановою КМУ «Питання попередньої оплати товарів, робіт 
і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 09.10.2006 р. № 1404. 
4.3.  Для  оформлення  договорів  використовувати  типові  форми 
договорів,  передбачені  законодавством,  за  їхньої  відсутності  — 


застосовувати довільну форму з урахуванням вимог ГКУ, ЦКУ, БКУ, Закону 
про закупівлі й інших нормативно-правових актів. 
4.4.  Видавати,  реєструвати  й  обліковувати  довіреності  в  порядку, 
установленому  Інструкцією  про  порядок  реєстрації  виданих,  повернутих  і 
використаних  довіреностей  на  одержання  цінностей,  затвердженій  наказом 
Міністерства фінансів України від 16.05.1996 р. № 99. Покласти обов’язки по 
обліку  видачі,  реєстрації  виданих  та  використаних  довіреностей  на 
спеціаліста бухгалтерії, який веде облік розрахунків із постачальниками. 
4.5. Затвердити окремим наказом склад комісії для прийняття-передачі 
матеріальних  цінностей  від  постачальників  та  інших  осіб.  Надати  їй 
повноваження 
комісії 
з 
прийняття-здання 
відремонтованих, 
реконструйованих і модернізованих об’єктів. 
5.  Забезпечити  безумовне  дотримання  вимог  постанови  КМУ  «Про 
впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами 
та  організаціями»  від  04.06.2003  р.  №  848  щодо  економного  витрачання 
бюджетних коштів на утримання автомобілів і використання пального. 
5.1.  У  Порядку  використання  легкових  автомобілів  (додаток  4) 
визначити  порядок:  підтвердження  факту  службової  поїздки  посадовою 
особою, яка користувалась автомобілем; оформлення та погодження поїздок 
у вихідні та святкові дні, а також відрядження на службовому автомобілі за 
межі  області  на  відстань,  що  перевищує  200  кілометрів;  обліку  пробігу  та 
встановлення місячних лімітів пробігу автомобіля (у разі його перевищення 
за  відсутності  об’єктивних  підстав,  відповідно,  зменшувати  ліміти  в 
наступному місяці). 
5.2.  Установити  нормативи  витрачання  пального  для  кожного 
автомобіля  на  основі  Норм  витрат  палива  та  мастильних  матеріалів  на 
автомобільному  транспорті,  затверджених  наказом  Мінтрансу  України  від 
10.02.1998 р. № 43, затвердити порядок застосування коригуючих документів 
та обліку температурного режиму (додаток 5). 
5.3. Запровадити постійний облік температури та покласти контроль за 
веденням  журналу  обліку  температурного  режиму  на  начальника 
господарського відділу. 
5.4.  Запровадити  аналітичні  регістри  для  обліку  пробігу  автомобілів 
(шин)  і  витрат  на  техобслуговування  та  ремонт  автомобілів  та  їхню 
періодичність  відповідно  до  Положення  про  технічне  обслуговування  і 
ремонт  дорожніх  транспортних  засобів  автомобільного  транспорту, 
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 
102. 
6.  Для  прийняття,  оформлення,  оприбуткування,  руху  необоротних 
активів  та  їхнього  аналітичного  обліку  використовувати  типові  форми, 
затверджені  наказом  Головного  управління  Держказначейства  України, 
Держкомстату України від 02.12.1997 р. № 125/70. 
6.1. Необоротні активи,  у т.ч. й отримані безоплатно як благодійна чи 
гуманітарна  допомога  та  придбані  самостійно,  приймаються  комісією, 
створеною керівником для прийому-передачі матеріальних цінностей. 


6.2. Строки корисного використання для основних засобів визначати за 
додатком  до  Інструкції  з  бухгалтерського  обліку  необоротних  активів, 
затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 
64 (далі — Інструкція № 64), для інших матеріальних необоротних активів і 
нематеріальних активів (за відсутності відомчих нормативних актів) — строк 
очікуваної експлуатації встановлює комісія установи в момент їх прийняття. 
6.3.  Повноваження  з  визначення  доцільності  індексації  первісної 
вартості  необоротних  активів,  її  проведення  в  разі  необхідності, 
установлення  справедливої  вартості  (переоцінки)  необоротних  активів 
покласти на комісію зі списання матеріальних цінностей. 
6.4. Видачу необоротних активів зі складу та їх переміщення проводити 
за накладними (вимогами), завізованими керівником. 
6.5.  У  разі  списання  автомобілів,  технічних  засобів,  електроприладів  і 
меблів  залучати  компетентні  організації  для  надання  необхідних  технічних 
висновків. 
6.6. Списання необоротних активів здійснювати відповідно до Порядку 
списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 
08.11.2007 р. № 1314 тобто для об’єктів вартістю: 
—  менше  10000  грн  —  рішення  про  списання  приймає  керівник 
установи з комісією з оформленням відповідного акта на списання; 
— 10000 грн і більше — за погодженням із суб’єктом управління, для 
чого комісія зі списання повинна оформити належний пакет документів із п. 
6 Порядку № 1314. 
6.7.  Ураховуючи  вимоги  п.  5  Порядку  №  1314,  списання  основних 
засобів,  на  які  не  нараховано  100%-й  знос,  незалежно  від  їхньої  вартості 
здійснювати після погодження із суб’єктом управління. 
6.8.  Для  ведення  обліку  необоротних  активів  запровадити  накладну 
(вимогу)  на  переміщення  необоротних  активів,  відомість  обліку  термінів 
експлуатації  основних  засобів,  акт  введення  експлуатації  необоротних 
активів,  форми  яких  не  передбачено  нормативно-правовими  актами.  Зразки 
таких форм для застосування наведено в додатку 6. 
7. Для прийняття, оформлення, оприбуткування, руху запасів та їхнього 
аналітичного  обліку  використовувати  типові  форми,  затверджені  наказом 
Держказначейства України від 18.12.2000 р. № 130. 
7.1.  Строк  очікуваної  експлуатації  запасів  установлює  комісія  з 
прийняття-передачі  в  момент  їх  придбання  (якщо  нормативно-правові  акти 
відсутні). 
7.2.  Відпуск  запасів  у  використання,  виробництво,  продаж,  інше 
вибуття здійснювати за балансовою вартістю. 
7.3  Видачу  запасів  зі  складу  оформлювати  накладними  (вимогами)  та 
забірними картками, завізованими керівником. 
7.4  У  разі  видачі  матеріалів  для  ремонту  об’єктів,  оформлювати  акт 
списання,  щоб  підтвердити  їх  використання.  Використовувати  акт  для 
списання в усіх випадках, коли видачу запасів зі складу здійснювали без візи 


керівника  та  за  іншими  формами,  ніж  установлено  нормативно-правовими 
актами. 
7.5. Завідувачу господарством вести облік запасів у Книзі складського 
обліку  запасів  за  найменуваннями,  сортами,  кількістю,  а  бухгалтерії  їх  рух 
відображати  в  оборотних  відомостях.  Щомісяця  на  перше  число  проводити 
звірку залишків запасів із бухгалтерією. 
8.  Виносити  майно  за  межі  приміщення  установи,  у  т.ч.  і  те,  що 
потребує  ремонту  чи  належить  працівникам  дозволено  тільки  за  візою 
керівника установи чи його заступника. 
8.1.  Заносити  особисті  речі  працівників  на  територію  установи 
дозволено на підставі заяви працівника з дозвільною візою керівника чи його 
заступника. 
8.2.  Завізовану  заяву  про  внесення  (винесення)  особистих  речей 
передавати  до  бухгалтерії  для  відображення  їхнього  руху  на 
позабалансовому рахунку. 
9.  Затвердити  склад  комісії  з  інвентаризації  матеріальних  цінностей 
окремим  наказом.  Комісії  з  інвентаризації  матеріальних  цінностей  надати 
повноваження зі списання майна та з оцінки майна. 
9.1.  Перед  складанням  річної  звітності  щороку  та  в  інших  випадках, 
передбачених  Інструкцією  з  інвентаризації  матеріальних  цінностей, 
розрахунків  та  інших  статей  балансу  бюджетних  установ,  затвердженою 
наказом  Головного  управління  Держказначейства  України  від  30.10.1998  р. 
№ 90, проводити інвентаризацію: 
—  основних  засобів,  інших  необоротних  активів,  малоцінних  і 
швидкозношуваних предметів та запасів, крім тих, для яких визначено іншу 
періодичність, — станом на 1 листопада; 
— капітальних ремонтів — раз на рік станом на 1 грудня; 
— 
дорогоцінних  металів  і  каміння,  виробів  із  них,  а  також,  якщо 
вони  містяться  у  відходах  та  брухті,  —  двічі  на  рік  (станом  на  1  липня  і  1 
січня); 
— 
молодняка  тварин,  тварин  на  відгодівлі,  птиці,  кролів,  хутрових 
звірів, сімей бджіл, продуктів харчування та спирту — раз на квартал (на 1-е 
число першого місяця кварталу); 
— 
грошових коштів, грошових документів, бланків сурової звітності 
— раз на квартал (раптово на будь-яку дату); 
— 
реєстраційні,  спеціальні  реєстраційні  та  поточні  рахунки  — 
щоразу після отримання виписок із них; 
— 
розрахунки платежів до бюджету та з вищою установою — раз на 
квартал (перед здаванням звітності); 
— 
розрахунки  з  дебіторами  та  кредиторами  раз  на  квартал  (перед 
здаванням звітності); 
— 
розрахунки в порядку планових платежів та з депонентами — раз 
на місяць. 
9.2.  Списанню  підлягають  матеріальні  цінності,  непридатні  для 
подальшого  використання,  виявлені  недостачі,  морально  застарілі,  фізично 


зношені  та  запаси,  використані  для  забезпечення  безперебійної  роботи  (за 
наявності підтвердних документів) тільки з дозволу керівника. Для списання 
основних засобів потрібно отримати погодження суб’єкта управління (якщо 
це передбачено нормативними актами). 
10.  Безоплатне  передавання  техніки,  апаратури,  приладів  та  інших 
виробів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння й підлягають 
списанню,  а  також  їх  реалізація  не  може  проводитися  за  цінами  нижче 
вартості  дорогоцінних  металів  (з  урахуванням  вартості  переробки),  що 
містяться  в  них  (п.  7.7  Інструкції  про  порядок  одержання,  використання, 
обліку  та  зберігання  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння, 
затвердженої наказом Мінфіну від 28.11.2012 р. № 1230). 
11.  Для  аналітичного  обліку  готівкових  операцій,  касових,  фактичних 
та  капітальних  видатків,  отриманих  і  перерахованих  асигнувань,  прийнятих 
зобов’язань  обліку  застосовувати  форми  карток  і  книг  аналітичного  обліку 
затверджені наказом Держказначейства України від 06.10.2000 р. № 100. 
12. Для оформлення наказів (розпорядження) про прийняття на роботу, 
надання  відпусток  та  звільнення,  оформлення  табелю  обліку  робочого  часу 
та  розрахунково-платіжних  відомостей  використовувати  типові  форми, 
затверджені  наказом  Держкомстату  України  від  05.12.2008  р.  №  489  з 
урахуванням вимог інструкції з діловодства. 
13.  Затвердити  перелік  форм  фінансової,  статистичної  та  податкової 
звітності, періодичність її подання та відповідальних за її складання (додаток 
7  до  наказу).  Відповідальність  за  своєчасне  здавання  звітності  покласти  на 
головного бухгалтера. 
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
Керівник 
 
 
 
 
 
            .................................. 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Додаток 6 
 
______________________ 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
        (назва установи) 
__________________ 
(підпис керівника установи) 
 
 
"___" _______ 20__ р. 
НАКЛАДНА (вимога) № _______ 
Підстава (мета) _______________________________  
  
Кому _____________________________________ 
Через кого ________________ 


 
 

Інвентарний 
Первісна
Назва 
(номенкла
 
-
Вид 
Кіль-
Звідки 
Куди 
Номер 
Джерело 
(віднов.)
Знос
об’єкта
 
 
 
турний) 
операції 
кість 
передають передають субрахунку отримання
вартість
 
 
 
 
номер
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
"____" __________ 20__ р. 
Прийняв (отримав) 
Здав (видав) 
____________ 
____________ 
 
(підпис) 
(підпис) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Відомість обліку термінів експлуатації основних засобів 
за 20     рік 
       ____________________ 
          (назва установи)   
                           

Інвентар-
Наймену- 
Первісна 
Дата 
№ документа та період (кількість днів), коли об’єкт не 
Перебування 
ний 
вання 
вартість 
введення в 
експлуатувався 
в 
номер 
об’єкта 
експлуатацію 
 
експлуатації, 
НА 
№  
дата 
№ 
період  № 
період  № 
період  № 
період 
повні місяці 
доку- 
та 
та 
та 
та 
(кількість 
мента 
дата 
дата 
дата 
дата 
днів) на 
31.12.12 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Провідний спеціаліст ЦБ ______________                                                                                                                           
(посада; прізвище, ім’я та по батькові; підпис) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
АКТ № ____ 
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
від  _____________ р. 
 
Перелік 
Матеріально 
Рахунок, 
Первісна 
Найменування  Місцезнаходж
Інвентарний 
налагоджувальних 
відповідальна 
субрахунок
вартість, 
Знос
об’єкта
 
 
 
ення об’єкта 
номер
та підготовчих 
особа
 
 
обліку 
грн 
робіт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На підставі наказу, розпорядження  від   "__" ___ ____  20___ р. N_____ проведено огляд __ 
___ ______  
 
що підлягає передачі в експлуатацію на підставі накладної (вимоги) від                   № ___  
 
в момент приймання об'єкт знаходиться в кабінеті  
 
Під час установки та налагодження: 
 


 1) перевірено відповідність об’єкта даним технічного паспорту, марки, дати виготовлення  
  _______________________________________________________________________ 
             (відповідають чи не відповідають) 
2) проведено роботи: ________________________________________________________ 
                                                       (перелічити, які роботи проведено)  
Висновки _______________________________________________  
                                (об’єкт готовий до експлуатації чи не готовий) 
Голова комісії:       ____________________                      _______          ______________                                                                                                              
                                          (посада)                                             (підпис)            (прізвище, ініціали)                   
Члени комісії         _____________________                    _______         ________________                                                                                                           
                                             (посада)                                              (підпис)            (прізвище, ініціали)                   
                                
           _____________________  
______ 
___________________ 
 (посада) 
 (підпис) 
  (прізвище та ініціали) 
          _____________________  
_______  
___________________  
 (посада) 
(підпис) 
  (прізвище та ініціали) 
 


Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

    Наказ    03. 01. 2013  р.    icon  «О текущем моменте» № 2 (109), март 2013 года  Глобализация: начало нового этапа 
...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    iconДодаток №1  до наказу №153-П від 04. 02. 2013 р.    регламент проведення акції «вільний простір» 
...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    icon  «Умные инвестиции: советы профессионалов»  Специально для конференции 
...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    iconОбъект - тот, кто совершает действие (подлежащее - местоимение, существительное, имя собственное и тп.
Когда объектом утвердительного предложения является кто-то в 3м лице единственном числе ( he, she, his friend… ) к глаголу...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    icon                                           
...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    icon                                           
...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    iconКто Я,  И ЗА что Я благодарна миру 
...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    iconКомментарии К тексту диктанта    Правописание  №  Предложение  Правило
...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    iconИнструкция  по конфигурированию клиента защиты и импорту сертификата 
...

    Наказ    03. 01. 2013  р.    iconПакети програм послуги доступу ДО пакетів ТЕЛЕпрограм (радіопрограм)  Актуальні з  «01» березня 2013р
До наказу №101-П  від 16 01. 2013 року.  

    Наказ    03. 01. 2013  р.    iconВсего 2 шага для получения   «Бонуса на миллион» от kaspi bank! 
...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©txtdocs.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы